Leveringsvoorwaarden

Leverings­voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Outsiders Kampeeraccommodaties

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Outsiders: de vennootschap onder firma Outsiders Kampeeraccommodaties, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aanSweerts de Landasstraat 45, 5688KM te Oirschot, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71814566.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Outsiders een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Outsiders en de koper gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Outsiders en de koper tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Outsiders zich jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Outsiders aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn verhuurtenten, outdoor keukenblokken en mobiele sanitair units, alsook toebehoren, waaronder wordt verstaan: tentmeubels, potten, pannen en aanverwante artikelen.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Outsiders en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aan de koper gericht aanbod van Outsiders (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Outsiders kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Outsiders dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Outsiders, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Outsiders anders aangeeft. Outsiders behoudt zich evenwel het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de koper van de daartoe door Outsiders verstrekte offerte.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Outsiders nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de koper de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

 1. In geval de producten in enige mate volgens specificaties van de koper worden vervaardigd of samengesteld, bijvoorbeeld wat betreft kleuren en indeling van verhuurtenten (hierna: maatwerkorders), staat de koper ervoor in dat hij alle gegevens die voor de uitvoering van de betreffende maatwerkorder redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door Outsiders voorgeschreven wijze, aan Outsiders verstrekt.
 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de koper verstrekte en tussen partijen overeengekomen specificaties. De koper staat in voor de juistheid van de door hem aan Outsiders aangeleverde specificaties. Outsiders is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij bij het vervaardigen of samenstellen van een maatwerkorder is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5. | TOLERANTIES

In het aanbod, op de website van Outsiders of anderszins door Outsiders vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, gewichten en afwerking. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de koper geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de plaats door verzending daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de koper op locatie van Outsiders.
 2. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de koper is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Outsiders bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 4. Outsiders behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering aan niet-consumenten Ex Works (EXW) volgens de meest recente versie van de Incoterms. Indien de koper een consument is, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen. Voorts geldt in geval van een consumentenkoop dat vóór totstandkoming van de overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 7. Indien de producten niet of niet tijdig aan de koper kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, is Outsiders gerechtigd de producten op kosten van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 8. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Outsiders mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 14 dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Outsiders is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Outsiders bij toepassing van de leden 7 of 8 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper zijn afnameverplichting jegens Outsiders deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De leveringstermijnen waartoe Outsiders zich jegens de koper heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Outsiders mogelijk mede afhankelijk van de koper of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Outsiders toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Outsiders opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Outsiders toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Outsiders niet eerder in dan nadat de koper Outsiders schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Outsiders na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van Outsiders als gevolg van een aan Outsiders toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de koper recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1. Outsiders levert de producten uitsluitend met de eventueel door de betreffende toeleverancier met de producten meegeleverde fabrieksgarantie. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper of de door hem aangewezen transporteur niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Outsiders en dient inontvangstname achterwege te worden gelaten, dan wel, indien de afwijking gering is, een schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname te worden gemaakt. Indien de producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de koper en Outsiders, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de koper de producten heeft meegenomen.
 3. Indien de koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Outsiders uit een dergelijke klacht van de koper geen enkele verplichting voort.
 4. Een eventueel door Outsiders, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Outsiders kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Ook indien de koper tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de koper in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Outsiders toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Outsiders, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Outsiders zijn uitgevoerd.
 8. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Outsiders worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Outsiders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Outsiders bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Outsiders is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Outsiders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de koper zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Outsiders gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Outsiders verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De koper is verplicht de schade die Outsiders ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Outsiders de overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Outsiders nog op de koper heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Outsiders vermelde prijzen exclusief btw, eventuele andere heffingen van overheidswege en eventuele bezorgkosten, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop vóór totstandkoming van de overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden conform de in de offerte en/of opdracht- of orderbevestiging overeengekomen betalingstermijn, met dien verstande dat voor toebehoren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt dat volledige vooruitbetaling dient plaats te vinden.
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat, in geval van een consumentenkoop, Outsiders de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 4. Zolang de koper jegens Outsiders in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Outsiders niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Outsiders aangewezen wijze, middels overboeking dan wel contant, binnen de door Outsiders vermelde of aangezegde termijn.
 6. Outsiders is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan Outsiders verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 8 is Outsiders na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van de geleverde producten.
 2. Outsiders draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Outsiders kan worden toegerekend.
 3. Outsiders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, kan Outsiders ten hoogste aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Outsiders aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Outsiders toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Outsiders ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Outsiders te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient Outsiders hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Outsiders ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Outsiders is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Outsiders betrekking heeft.In geval de schade waarvoor Outsiders ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van de overeenkomst, zal haar aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Outsiders afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Outsiders dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Outsiders bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De koper en in het bijzonder de eventuele wederverkoper van de producten, vrijwaart Outsiders van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Outsiders toerekenbaar is. Indien Outsiders uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Outsiders zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Outsiders, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Outsiders en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Outsiders.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Outsiders totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Outsiders is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Outsiders te bewaren. Voorts dienen deze producten voldoende verzekerd te zijn en te blijven tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsook tegen diefstal. De koper zal de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek van Outsiders ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Outsiders hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Outsiders of door Outsiders aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De koper dient Outsiders op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de koper daarmee in verzuim is en zonder dat Outsiders de koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Outsiders staande redelijke kosten, komen voor rekening van de koper.
 6. Als de koper, nadat de verkochte producten door Outsiders aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Outsiders zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de eventueel door haar gevoerde merknamen, beeldmerken en op de website van Outsidersof anderszins weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de eventuele wederverkoopactiviteiten van de koper c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de koper toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Outsiders het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Outsiders aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.